Penerbit Buku Islam

Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, mohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita juga berlindung dari kejelekan jiwa dan amalan kita. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tiada yang dapat memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.Allah berfirman di dalam Al Qur'an,

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Ali Imran: 102)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An Nisa: 1)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. (Al Ahzab: 70)

Adapun setelah itu. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah, dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad, dan perkara terjelek adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, karena sesunggunya perkara yang demikian adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempat kembalinya adalah neraka.

Para pembaca yang budiman, Assalam Group adalah sebuah badan pengelola penerbitan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang berusaha mengakomodasi kebutuhan kaum muslimin akan ilmu-ilmu Islam yang kian terasing seiring dengan bertambahnya zaman. Assalam Group melihat sebuah fenomena bahwa kaum muslimin di Indonesia mulai tersadar dari kelalaiannya terhadap agama dan Tuhannya. Mereka dahaga terhadap bimbingan ilmu yang dapat mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Rabbul ‘Alamin.

Di tengah kedahagaan kaum muslimin di Indonesia tersebut, semenjak berdiri pada tahun 2005, Assalam Group terus menerbitkan terjemahan buku-buku berkualitas yang merupakan buah pena para ulama besar dan pakar di bidangnya, sehingga buku-buku yang diterbitkan selalu berkualitas dan tidak keluar dari rambu-rambu syariat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi oase penghilang dahaga kaum muslimin.Karena menyadari akan terdapatnya berbagai kekurangan yang ada, Assalam Group terus berupaya melakukan benah diri dalam berbagai aspek, di antaranya dalam manajemen, kualitas buku, distribusi produksi serta aspek-aspek lainnya. Assalam Group berazam untuk menjadi penerbit besar yang profesional sehingga lebih optimal dalam menyebarkan cahaya Al Qur’an dan As Sunnah dengan metodologi generasi pendahulu (salaf) -yang merupakan generasi terbaik- ke seluruh pelosok Nusantara.

Assalam Group memiliki asa menjadi penebar rahmat dan menjadi perpanjangan tangan Nabi Rahmah, Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam. Semoga langkah-langkah kecil Assalam Group ini pada akhirnya membuahkan suatu hasil yang tiada ternilai harganya, yaitu kemanfaatan terhadap Islam dan kaum muslimin serta berolehnya barokah dan ridha Allah Rabbul ‘Alamin.

W3 Directory - the World Wide Web Directory